Privacy & Cookies

Privacy verklaring (AVG)

Linda Hemmes fotografie, gevestigd aan de Volkerakstraat 5, 4335 VB Middelburg, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

https://www.lindahemmesfotografie.nl

Volkerakstraat 5

4335 VB Middelburg

+31 6 13452895

Linda Hemmes is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda Hemmes fotografie. Zij is te bereiken via lindahemmesfotografie@outlook.com .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linda Hemmes fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Linda Hemmes fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt , en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam`
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De foto’s gemaakt in opdracht van u
 • Het afhandelen van uw betaling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via lindahemmesfotografie@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Linda Hemmes fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame folder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Linda Hemmes fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Linda Hemmes fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerken van Linda Hemmes fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linda Hemmes fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Personalia: 7 jaar > wettelijke verplichting

Adres: 7 jaar > wettelijke verplichting

Telefoonnummer: 7 jaar > wettelijke verplichting

Emailadres: 7 jaar > wettelijke verplichting

Foto’s: 3 jaar > bestelperiode tenzij anders overeen gekomen

Je e-mailadres dat gebruikt wordt om u onze nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij voor zolang je met het e-mailadres hiervoor bent ingeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linda Hemmes fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linda Hemmes fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linda Hemmes fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookies is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee . Wij houden met de dienst ‘Google Analytics’ het gebruik van de site door bezoekers bij, verkrijgen daar rapportages uit, en waar nodig zullen wij de website aanpassen om deze te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Linda Hemmes fotografie heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Op deze website worden ook cookies geplaats door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linda Hemmes fotografie en heet u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegeven die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lindahemmesfotografie.nl

Om er zeken van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Linda Hemmes fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Linda Hemmes fotografie wilt u er tevens op wijzigen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linda Hemmes fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via lindahemmesfotografie@outlook.com

www.lindahemmesfotografie is een website van Linda Hemmes fotografie. Linda Hemmes fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres: Volkerakstraat 5, 4335 VB Middelburg

Vestigingsadres: Volkerakstraat 5, 4335 VB Middelburg

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 53596234

Telefoonnummer: +31 6 13452895

E-mailadres: Lindahemmesfotografie@outlook.com